• Polityka cookies

Polityka prywatności Sklepu ell.chic.welt
ecw-mode.com
(„Sklep”)

Drogi Użytkowniku!
Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego
też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych
osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane
z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Eliza Niewiarowska, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ell.chic.welt Eliza
Niewiarowska, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8441305603, nr REGON 389322222, ul. Franciszkańska 7/30, 16-400 Suwałki. Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz
do nas na adres e-mail: studio@ecw-mode.com.

TWOJE UPRAWNIENIA
Przysługuje Ci prawo żądania:
dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub - jeśli ma to
zastosowanie - art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
-ich sprostowania (art. 16 RODO),
-usunięcia (art. 17 RODO),
-ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
-przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).
A także prawo:
wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych
osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych
interesach) (art. 21 ust. 1 RODO);
jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim
przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).
Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez
nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień
przeglądarki.
Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od
podejmowanych przez Ciebie działań.

1. Złożenie zamówienia w Sklepie
W jakim celu?
Realizacja Twojego zamówienia.
Na jakiej podstawie?
Umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
obowiązek prawny, związany z rachunkowością,
zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Jak długo?
Przez okres obowiązywania wyżej wymienionej umowy do momentu wygaśnięcia ciążącego na nas obowiązku
prawnego, związanego z rachunkowością
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie
lub przez nas.
(Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji).
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
Nie będziesz mieć możliwości złożenia zamówienia.

2. Założenie konta w Sklepie
W jakim celu?
Realizacja umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta w Sklepie.
Na jakiej podstawie?
Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Jak długo?
Do momentu, w którym konto zostanie usunięte przez Ciebie lub przez nas na Twoje żądanie
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie
lub przez nas.
(Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji).
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
Nie będziesz mieć możliwości założenia konta i korzystania z jego funkcji, takich jak przeglądanie historii zamówień czy
sprawdzenie statusu zamówienia.

3. Nawiązanie z nami kontaktu (np. w celu zadania pytania)
W jakim celu?
Obsługa Twoich zapytań lub zgłoszeń.
Na jakiej podstawie?
Umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie,
zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w
przypadku, gdy Twoje zapytanie lub zgłoszenie dotyczy
umowy, której jesteśmy lub możemy być stroną
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na
przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą
komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Twoje
zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową.
Jak długo?
Przez czas trwania wiążącej nas umowy lub – jeśli umowa
nie zostanie zawarta - do upływu okresu dochodzenia
roszczeń – zobacz ostatnią tabelę tej sekcji*
do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz ostatnią
tabelę tej sekcji - lub do momentu, w którym uwzględnimy
Twój sprzeciw wobec przetwarzania*
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie
lub przez nas
(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji).
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
Nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie
* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej.

4. Wyrażenie przez Ciebie zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych (np.
informacji o ofertach specjalnych).
W jakim celu?
Wysyłka informacji marketingowych, zwłaszcza ofert specjalnych.
Na jakiej podstawie?
Twoja zgoda na nasze działania marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Jak długo?
Do momentu wycofania przez Ciebie zgody – pamiętaj, w każdej chwili możesz wycofać zgodę. Przetwarzanie danych do
momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie
lub przez nas.
(Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji).
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
Nie będziesz otrzymywać naszych materiałów marketingowych, w tym informacji o naszych ofertach specjalnych.

5. Subskrypcja newslettera
W jakim celu?
Wysyłanie newslettera.
Na jakiej podstawie?
Umowa o świadczenie usługi wysyłki newslettera. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Jak długo?
Do momentu, w którym wypiszesz się z naszego newslettera
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie
lub przez nas.
(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
Nie będziesz mieć możliwości otrzymywania informacji dotyczących Sklepu i naszych usług.

6. Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych
ze Sklepem lub naszymi usługami
W jakim celu?
Ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami
Na jakiej podstawie?
Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we wskazanym powyżej celu. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
Do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

PUBLIKOWANIE DANYCH
Jeśli zdecydujesz się na opublikowanie komentarza, jego treść oraz Twój podpis będą widoczne dla innych
użytkowników Sklepu.
Nie ujawniamy innym użytkownikom Twojego adresu e-mail – chyba że sam to zrobisz.
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi
przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.
PLIKI COOKIES
Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:
są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.
W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celach:
zapamiętywania Twojej sesji
statystycznych
marketingowych
Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce,
możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się
wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących
podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:
Firefox
Chrome
Safari
Internet Explorer / Microsoft Edge
Pliki cookies nie będą przetwarzane przez nas dłużej niż 2 miesiące od ostatniej wizyty w Sklepie.
Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:
usunąć pliki cookies,
blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.
W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać.
Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH
Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im
do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.
Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:
DZIAŁANIE    /        ODBIORCY DANYCH    /  PRZEKAZANIE DANYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ
każde działanie   -podmiot zapewniający nam                                                           nie ma miejsca
w związku           
wsparcie techniczne/IT
ze Sklepem          
-osoby współpracujące z nami na podstawie umów
                              cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą
                              działalność/                                
                            --operator internetowej platformy handlowej /
                                                                                                                              nie ma miejsca                              
złożenie zamówienia
wSklepie                   -dostawca płatności/                                                                  nie ma miejsca                                                              
                                -podmiot zapewniający dostawę towaru/                                      nie ma miejsca
                                -dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie
                                -działalności (np. oprogramowanie księgowe)/                              nie ma miejsca
                                -dostawca standardowego oprogramowania biurowego
                                (w tym skrzynki poczty elektronicznej)/                                       nie ma miejsca
                                 -hurtownia/                                                                              nie ma miejsca
                                -biuro rachunkowe/                                                                    nie ma miejsca
skorzystanie z
komunikatora
dostępnego w Sklepie
                                -podmiot dostarczający komunikatora dostępnego w Sklepie /      nie ma miejsca                                                                                                                                                   
nawiązanie z nami
kontaktu
 (np. zadanie pytania)
-dostawca standardowego oprogramowania biurowego
                                    (w tym skrzynki poczty elektronicznej) /                                  nie ma miejscaA ponadto:
odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych

  • Sklep zamknięty

Sklep tymczasowo niedostępny